Sydöstra Sveriges travsällskap

Ordförande:
Sten Bondesson, sten.bondesson@telia.com
Vice ordförande:
Peter Adolfsson, peter87451@hotmail.com
Ledamöter:
Mikael Lindvall, mikael.lindvall@abetong.se
Ulf Larsson, ulf.larsson@office-online.se
Johan Thörnblad, thornbladjohan@gmail.com
Anna Engström Frick
Philip Börjesson philip.borjesson@anticimexforsakringar.se

Sedan årsmötet i april 2014 är Sydöstra Sveriges Travsällskap ett öppet sällskap. Det betyder att alla som är intresserade av trav kan ansöka om medlemskap.

Travsällskapets ändamål: (utdrag ur stadgarna)

 • anordna travtävlingar
 • verka för att travintresset stärks
 • verka för en stabil ekonomisk tillväxt för travet
 • långsiktigt och affärsmässigt verka för kompletterande verksamhet

Stadgar
Som medlem får du Travsällskapets stadgar

Medlem
Sydöstra Sveriges Travsällskap består av valfritt antal medlemmar, dock minst 40 stycken. Alla som vill vara med betalar medlemsavgiften på 300 kr senast den 30 mars och är då medlem från och med kommande ordinarie föreningsstämma. För ungdomsmedlemskap (t.o.m. det år medlemmen fyller 25 år) är medlemsavgiften 100 kr.

Möten
Travsällskapets ordinarie föreningsstämma hålls senast 30 april. Under det mötet väljs ordförande för kommande verksamhetsår samt styrelsemedlemmar.
Under fjärde kvartalet hålls ett höstmöte. På höstmötet anmäler nya medlemmar sitt intresse för att vara medlem i sällskapet.

Styrelsen
Styrelsen består av sju personer och mandatperioden är fyra år. För att kunna väljas måste man vara medlem i travsällskapet och myndig.

Ordförande
Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedning
Utses på ordinarie föreningsstämma och består av 5 ledamöter, varav en ska utses till sammankallande Valberedningen 2017:
Carina Andersson, ordf: team.clean.carina@telia.com
Anders Zackrisson: zacke25@hotmail.com
Mats Olsson: mats.olsson@hs.lrf.se

Detta gäller för dig som är medlem:

 • Du har rösträtt på Sällskapets möten om du har betalat medlemsavgiften för föregående år och innevarande år.
 • Mot självkostnad/ porto får du travprogram hemsänt till Kalmartravets tävlingar. Du måste då anmäla ditt intresse till Kalmartravets sekretariat.
 • Du är med och påverkar Kalmartravets framtid samt väljer styrelse och ordförande.
 • Medlemskort som berättigar till fri entré på Kalmartravets publikplats och stallbacke

Detta förväntas av dig som medlem:

 • Du är en god ambassadör för travsporten i allmänhet och för Kalmartravet i synnerhet.
 • Vill och har möjlighet att hjälpa till ibland vid våra travtävlingar med till exempel guidningar, spelguide, entrévärd eller annat.
 • Hör av dig med dina frågor till Andreas Sternsson, någon av styrelsens ledamöter eller representanter ifrån valberedningen.
 • Medlemsavgift betalas till bg 853-8514. Samtidigt meddelar du ditt namn, födelsenummer och telefon nr/e-post adress